Търсят се пари за рекултивация на старото градско сметище в Перник

Общината търси пари за закриване и рекултивация на старото сметище. Градската управа получи зелена светлина от Общинския съвет да кандидатства за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по околна среда и води /ПУДООС/. 12 015 664 лв. са необходими за реализацията на проекта, който включва предепониране на отпадъците, изграждане на горен изолационен екран, биологична рекултивация, монтиране на инсталация за биогаз и др.

Техническият проект предвижда рекултивация на 195 дка.

Старото градско сметище е разположено в местността „Маркови егреци“ в землището на село Люлин, къде се генериран по 27 400 тона боклук годишно, през последните 33,5 години. Експлоатацията му е спряна след влизане в действие на новото регионално депо „Тева“, поемащо боклука и на шестте общини в региона – Перник, Радомир, Брезник, Трън, Ковачевци и Земен.